Arkivsamvirket i Tønder Kommune

Vedtægter for

SAMVIRKE FOR LOKALHISTORISKE ARKIVER I TØNDER KOMMUNE

NAVN OG HJEMSTED:
§ 1. Foreningens navn er Samvirke for Lokalhistoriske Arkiver i Tønder Kommune, og dets hjemsted er Tønder Kommune.

FORMÅL:
§ 2. Samvirket skal være et forum, der kan varetage de lokalhistoriske arkivers interesse i forhold til myndigheder m.m., herunder Tønder Kommune.

MEDLEMMER:
§ 3. Alle lokalhistoriske arkiver i Tønder Kommune kan optages som medlemmer. Medlemsarkiverne skal i deres vedtægter opfylde SLA’s krav for optagelse i SLA.

GENERALFORSAMLING:
§ 4.  
1. Samvirkets højeste myndighed er  generalforsamlingen.
2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i første kvartal.
3. Bestyrelsen indkalder til generalforsamling med mindst 4 ugers varsel ved skriftlig               henvendelse til de respektive lokalarkiver, med besked om tid og sted.
4. Hvert lokalarkiv har 2 stemmer.
5. Den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

  1. Valg af dirigent.
  2. Samvirkets beretning.
  3. Godkendelse af regnskaber.
  4. Indkomne forslag.
  5. Kommende års arbejde.
  6. Fastsættelse af kontingent.
  7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
  8. Valg af revisor.
  9. Eventuelt.

6. Forslag til punkt 5.4. – Indkomne forslag – skal være bestyrelsesformanden i hænde             senest 14 dage for generalforsamlingen.

§ 5. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsens flertal ønsker det, eller 4 af arkiverne overfor bestyrelsen fremsætter skriftligt ønske herom med oplysninger om  dagsorden.

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes inden en måned, efter at det skriftlige ønske   herom er modtaget af bestyrelsen, og indkaldes med 2 ugers varsel med motiveret dagsorden.

§ 6. Generalforsamlingens beslutninger træffes ved almindeligt flertal. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

BESTYRELSE:
§ 7. Valgene gælder for 2 år ad gangen, således at 2, henholdsvis 3 bestyrelsesmedlemmer vælges hver andet år.

§ 8. Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand og kasserer. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Vedtagelse i bestyrelsen kræver, at over halvdelen af bestyrelsen stemmer for forslaget. Der føres protokol over møderne. Referat udsendes til arkiverne.

ØKONOMI:
§ 9. Samvirkets medlemmer indbetaler et kontingent til samvirkets drift. Kontingent fastsættes på den årlige generalforsamling. Endvidere kan der modtages og tilvejebringes bidrag fra anden side.

§ 10. Samvirkets regnskabsår følger kalenderåret, og regnskabet revideres af den på generalforsamlingen valgte revisor samt fremlægges og godkendes på den årlige generalforsamling.

§ 11. Samvirket tegnes ved underskrift af formanden, dog ved vidtgående beslutninger af den samlede bestyrelse. Samvirket hæfter kun med samvirkets formue.

VEDTÆGTSÆNDRINGER:
§ 12. Forslag til ændringer af nærværende vedtægter kan kun ske, når en ordinær eller en ekstraordinær generalforsamling med mindst 2/3 af de afgivne stemmer vedtager forslaget.

OPLØSNING:
§ 13. Beslutning om samvirkets ophør kan kun træffes på en med det formål særligt indkaldt generalforsamling. Vedtagelsen skal ske med 2/3 majoritet af de fremmødte afgivne, gyldige stemmer. Foreningens bestyrelse kan ikke træde tilbage før afviklingen af formue m.m. er effektueret. Ved samvirkets opløsning skal en eventuel formue anvendes til medlemsarkiverne i Tønder Kommune, efter indstilling fra generalforsamlingen.

Vedtaget på generalforsamlingen d. 16. september 2009.


BESTYRELSE:

Birgitte Thomsen, Tønder, formand:
Gunnar Jensen, Bredebro, kasserer:
Frede Gotthardsen, Løgumkloster:
Lis Schulz, Døstrup:
Per Ernø, Branderup: